Magistritöö sissejuhatus

[Minu magistritöö teema: Mängustatud eneseanalüüsi vahend karjääriõppe kontekstis]

SISSEJUHATUS

Kuidas seada sihti ja valida relva, kui märklaud on pidevalt liikuv ja muutuv – kuidas teha tulevikuplaane, kui keegi täpselt ei teagi mida tulevik toob? Maailm areneb üha kasvava kiirusega. Uued tehnoloogiad muudavad ühiskonna ja majanduse ootuseid ning vajadusi tempos, millega on keeruline sammu pidada. Oskus adekvaatselt muutustele reageerida ja kohaneda on kaasaegses maailmas edu tagamiseks üha olulisem võtmetegur. Selleks, et sobituda, tuleb osata hinnata nii iseennast kui ümbritsevaid tingimusi, seada sihte ning neid ka edukalt ellu viia.

Nende oskuste arendamisega tegeleb karjääriõppe valdkond. Enda uurimine, võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine on karjääri kujundamise oskuste mudeli¹ neli peamist tegevuspädevust. Käesoleva magistritöö autor on karjäärispetsialist, kes on osalenud mudeli arendamise protsessis ja hetkel tegev karjääriõpetaja üldhariduskoolis ning käesolev töö on panus selle valdkonna arengusse, kaasates omandatud haridustehnoloogilisi pädevusi digitaalsete õpimängude disaini suunal, eesmärgiga leida võimalusi karjääri kujundamise oskuste paremaks tutvustamiseks läbi digitehnoloogiate ja mängustamise.

Käesoleva töö teemakäsitlus ja eesmärk on valitud lähtuvalt nende aktuaalsusest: enese hindamine, õppija individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamine; kvaliteetsed, paindlikud ja mitmekesiste valikutega karjääriteenused ning kaasaegsete digitehnoloogiate otstarbekam ja tulemuslikum rakendamine nii õpimisel kui õpetamisel on märksõnad ja juhtmõtted, mis kajastuvad Eesti elukestva õppe strateegia 2020 viiest strateegilisest valdkonnast kolmes: muutunud õpikäsitus, elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus ning digipööre elukestvas õppes (Eesti Elukestva õppe strateegia 2020, 2014).

Nii põhikooli kui gümnaasiumi riiklikes õppekavades on üheks läbivaks kohustuslikuks teemaks elukestev õpe ja karjääri planeerimine, millega “taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid”. (PRÕK, 2014; GRÕK, 2014)

SA Innove poolt ellu viidav õppe- ja karjäärinõustamise programm on koostatud elukestva õppe strateegia 2020 rakendamiseks (Õppe- ja karjäärinõustaise programm, kuupäev puudub). SA Innove poolt tellitud erinevate uuringute raportitest joonistub välja ka käesoleva töö tähtsus. Näiteks ilmneb Karjääriõppe mõjususe uuringust (2014), et tööandjate hinnangul võiks noorte oskus ennast adekvaatselt hinnata olla parem ning sedastatakse, et hetkel puudub paljudel oskus ja harjumus ennast kõrvalt vaadata ning analüüsida. Sama uuringu järelduste ja soovituste osas on öeldud “Karjäärialaste eesmärkide seadmise tähtsustamise kõrval tajutakse kohati väga nõrgalt, millest lähtuvalt neid eesmärke seada ja milliseid tegureid on otsuste langetamisel vaja eelnevalt läbi mõelda ja arvestada. Kohanemine töömaailmaga oleks lihtsam, kui noored teaksid, mida nad tahavad ning oleksid kursis ka sellega, milliseid võimalusi pakub ümbritsev keskkond nende soovide realiseerimiseks. Seega leitakse, et on oluline anda noortele juba põhihariduse raames elementaarsed oskused iseenda määratlemiseks ning oma vajadustele vastavate väljundite leidmiseks.” (Karjääriõppe mõjususe uuring, 2014) Ühest teisest uuringu raportist võib välja lugeda selle, et kuigi karjääriõppes on kasutuses mitmekesine metoodiliste materjalide valik, siis ollakse avatud ka uutele metoodikatele ja tehnikatele ning enim nimetatud ideede hulgas on mainitud ka veebikeskkonna mängud. (Karjäärispetsialistide koolituste ja metoodiliste materjalide pikaajalise kasulikkuse hindamine ning vajaduste selgitamine, 2014)

Käesoleva magistritöö fookuses on uurida, kuidas oleks võimalik mängustamise võtetega täiendada veebipõhist, karjääri kujundamise oskuste raamistikul põhinevat, eneseanalüüsi vahendit. Töö uudsus seisneb selles, et käesoleval hetkel taoline enesehindamisvahend puudub.

Võtteks aluseks eelpool kirjutatu ja oma kogemuse praktikuna, sõnastab autor käesoleva töö uurimisprobleemi järgnevalt:
Puudub kaasaegne, terviklik ja õpilase jaoks atraktiivne vahend, mille abil hinnata enda karjääri kujundamise oskusi, arendada oma enesemääratluspädevust ning omandada vastavat korrektset terminoloogiat.

Sellest johtuvalt on käesoleva töö eesmärk:
Töötada välja õpilase jaoks motiveeriv ja karjääri kujundamise oskuste mudelile (KOM) ning digitehnoloogia(te)le tugineva enesehindamisvahendi prototüüp.

Töö alaeesmärkideks on:
1. Selgitada välja veebipõhise enesehindamisvahendi loomiseks sobiv(ad) lahendus(ed).
2. Leida karjääriõppe mängustamiseks sobivad, õppimist toetavad elemendid ning disainida neid kasutades enesehindamisvahendi prototüüp.
3. Evalveerida mängustatud enesehindamisvahendi prototüüpi formatiivselt nii õpilaste kui karjäärispetsialistide seisukohast, et selgitada välja mängustamise eelised ja puudused enese analüüsimisel ja õppimisel.

Eesmärkidest tulenevad uurimisküsimused on:
1. Millega tuleb arvestada veebipõhise enesehindamisvahendi kavandamisel?
2. Millised on mängu elemendid ja milliseid mängustamise võtted saab veebipõhise eneseanalüüsi ning õppimise toetamiseks optimaalselt kombineerida?
3. Millised on karjäärispetsialistide arvates mängustatud veebipõhise enesehindamisvahendi eelised ja kitsaskohad pedagoogilisest ning tehnilisest aspektist?
4. Kas ja mis osas motiveerib mängustamine õpilasi rohkem tegelema eneseanalüüsiga ning toetab teadmiste omandamist karjääri kujundamisest?

Uurimisküsimuste lahendamiseks vajalikud ülesanded on:
1. Viia läbi kirjanduse analüüs eesmärgiga selgitada välja olulised aspektid veebipõhise eneseanalüüsi vahendi loomisel.
2. Viia läbi kirjanduse analüüs eesmärgiga selgitada välja põhilised seisukohad mängustamise kasutamisest hariduses.
3. Uurida mängustamise võtete võimalusi toetada karjääri kujundamiseks vajalikke teadmiste ja oskuste omandamist ning teha kindlaks nende omavahelised kombineerimisviisid.
4. Koostada mängustatud eneseanalüüsi vahendi esmane prototüüp ja seda katsetada koos õpilaste ning karjäärispetsialistidega.
5. Viia läbi küsitlused ja fookusgrupi intervjuud prototüüpi katsetanutega.

Töö koosneb viiest osast. Esimeses osas selgitab autor teema konteksti – karjääriteenuste süsteemi Eestis, keskendudes karjääriõppe korraldusele üldhariduses. Teine osa annab teoreetilise ülevaate arvutipõhistest karjääriplaneerimise vahenditest ja mängustamisest (karjääri)õppe kontekstis. Kolmas osa keskendub metoodika valiku ning neljas prototüübi loomise, katsetamise ja hindamise kirjeldamisele. Viiendas osas esitab autor analüüsi ja ettepanekud.

 

KASUTATUD KIRJANDUS:

Eesti elukestva õppe strateegia 2020. (2014). Loetud aadressil https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf
Gümnaasiumi riiklik õppekava [GRÕK]. (2014). RT I, 29.08.2014, 21. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021
Põhikooli riiklik õppekava [PRÕK]. (2014). RT I, 29.08.2014, 20. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020
Õppe- ja karjäärinõustaise programm. (Kuupäev puudub). Loetud aadressil https://www.hm.ee/et/oppe-ja-karjaarinoustamise-programm
Eesti Uuringukeskus OÜ (SA Innove tellimusel). (2014). Karjääriõppe mõjususe uuring. Loetud aadressil http://www.innove.ee/UserFiles/Haridustugiteenused/Uuringud/Karj%C3%A4%C3%A4ri%C3%B5ppe%20m%C3%B5jususe%20uuring%20(2014).pdf
Psience OÜ (SA Innov tellimusel). (2014). Karjäärispetsialistide koolituste ja metoodiliste materjalide pikaajalise kasulikkuse hindamine ning vajaduste selgitamine. Loetud aadressil http://www.innove.ee/UserFiles/Haridustugiteenused/Koost%C3%B6%C3%B6kogu/29.05.2014/Karj%C3%A4%C3%A4rispetsialistide%20uuringu%20raport_V.pdf

* * *

Link lähteülesandele

Advertisements

Magistritöö seminar I – teine ülesnne

Nagu eelmises postituses juba mainitud sai, siis minu magistritöö teemaks on “Mängustatud eneseanalüüsi vahend karjääriõppe kontekstis”.

Järgnevalt olen püüdnud sõnastada oma töö uurimisprobleemi, eesmärgi (koos alaeesmärkidega), uurimisküsimused ja -ülesanded.
Probleem:
Puudub kaasaegne, terviklik ja õpilase jaoks atraktiivne vahend, mille abil hinnata enda karjääri kujundamise oskusi, arendada oma enesemääratluspädevust ning omandada vastavat korrektset terminoloogiat.

Eesmärk:
Töötada välja õpilase jaoks motiveeriv ja karjääri kujundamise oskuste mudelile (KOM) ning digitehnoloogia(te)le tugineva enesehindamisvahendi prototüüp.

Alaeesmärgid:
1. Selgitada välja veebipõhise enesehindamisvahendi loomiseks sobiv(ad) lahendus(ed).
2. Leida karjääriõppe mängustamiseks sobivad, õppimist toetavad elemendid ning disainida neid kasutades enesehindamisvahendi prototüüp.
3. Evalveerida mängustatud enesehindamisvahendi prototüüpi formatiivselt nii õpilaste kui karjäärispetsialistide seisukohast, et selgitada välja mängustamise eelised ja puudused enese analüüsimisel ja õppimisel.

Uurimisküsimused:
1. Millega tuleb arvestada veebipõhise enesehindamisvahendi kavandamisel?
2. Millised on mängu elemendid ja milliseid mängustamise võtted saab veebipõhise eneseanalüüsi ning õppimise toetamiseks optimaalselt kombineerida?
3. Millised on karjäärispetsialistide arvates mängustatud veebipõhise enesehindamisvahendi eelised ja kitsaskohad pedagoogilisest ning tehnilisest aspektist?
4. Kas ja mis osas motiveerib mängustamine õpilasi rohkem tegelema eneseanalüüsiga ning toetab teadmiste omandamist karjääri kujundamisest?

Ülesanded:
1. Viia läbi kirjanduse analüüs eesmärgiga selgitada välja olulised aspektid veebipõhise eneseanalüüsi vahendi loomisel.
2. Viia läbi kirjanduse analüüs eesmärgiga selgitada välja põhilised seisukohad mängustamise kasutamisest hariduses.
3. Uurida mängustamise võtete võimalusi toetada karjääri kujundamiseks vajalikke teadmiste ja oskuste omandamist ning teha kindlaks nende omavahelised kombineerimisviisid.
4. Koostada mängustatud eneseanalüüsi vahendi esmane prototüüp ja seda katsetada koos õpilaste ning karjäärispetsialistidega.
5. Viia läbi küsitlused ja fookusgrupi intervjuud prototüüpi katsetanutega.

mag-too_skeem
Skeem: magistritöö eesmärkide, uurimisküsimuste ja -ülesannete vahelised seosed

* * *

Link lähteülesandele

Magistritöö seminar I – esimene ülesanne

Minu magistritöö pealkirjaks on praeguse seisuga “Mängustatud eneseanalüüsi vahend karjääriõppe kontekstis”.

Selline teemavalik tuleneb esiteks minu igapäevasest kokkupuutest ja huvist karjääriõppe valdkonna vastu ning teiseks asjaolust, et kuigi karjäärispetsialistide kogukonnal on olemas mitmekesine õppevara on suhteliselt vähe sellest digitaalsel kujul ja/või iseseisvaks õppimiseks kasutatav.

Konkreetsemalt on plaanis luua veebipõhise eneseanalüüsi vahendi prototüüp, mis põhineb värskel, Innoves välja töötatud  karjääri kujundamise oskuste mudelil (KOM). Mängustamine võiks olla sobilik vahend, selle kohati keerulise ja õpilase jaoks tunnetuslikult “kauge” teema muutmisel atraktiivsemaks ja lihtsamini mõistetavaks.

Karjääri kujundamise oskuste mudeli skeem
KOM. SA Innove (2016).

Seega, magistritöö raames on mul vaja selgeks teha kaks põhilist teemat:

1. veebipõhine enesehindamine
2. mängustamine hariduses

Esialgu võtsin lahti Google Scholar`i ja ETERA otsingumootorid ja leidsin sealt juba päris palju huvitavaid pealkirju. Uurisin mõndasid lähemalt ja nende viidete loetelust leidsin omakorda uusi allikaid, mis tundusid huvitavad jne.

Järgnevalt siis loetelu kirjandusest, mida olen praeguseks leidnud ja mida magistritöö tarbeks uurida. Kindlasti loetelu veel täieneb. Samas arvan ka, et päris kõik lõpuks magistritöös otsest kasutust ei leia, aga silmaringi laiendavad kindlasti.

* * *
Juba kaitstud TLÜ magistritöödest jäid mul silma järgmised:

1. Joalaid, Piret (2017). Veebipõhiste hindamismudelite rakendamine uurimistööde kujundaval hindamisel gümnaasiumis

Selles magistritöös pakub mulle huvi eelkõige kirjanduse analüüsi osa, kus on käsitletud alternatiivseid lähenemisi hindamismudelite koostamiseks.

Magistritöö uuringudisain põhineb disainiuuringu (ingl k design-based research) lähenemisel, kus uue lahenduse arendus põhineb iteratiivselt kahes-kolmes etapis eri allikatest kogutud empiiriliste andmete analüüsil. Disainiuuringus on kombineeritud kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimismeetodeid, kogudes andmeid nii koolide kodulehtedelt kui ka heuristilise eksperthinnangu meetodil (Joalaid, 2017).

2. Karuoja, Elin (2016). Kooli digiküpsuse hindamise vahend Digipeegel

See magistritöö pakkus jällegi huvi seetõttu, et tegeleb veebipõhise hindamsvahendi analüüsimisega.

Magistritöö raames viidi läbi kvalitatiivne uuring. Uuringuprotsess põhineb kahele andmekogumismeetodile: eksperthinnang, mis koosneb individuaalsest, grupi- ja partnerhinnangust; poolstruktureeritud intervjuud koolijuhi ja partneriga ning rühmaintervjuu (Karuoja, 2016).

3. Õitspuu, Virgo (2016). Mänguelementidega e-õppe rakendamine õpetajate täiendkoolitusel

Sarnaselt minu teemaga on selles magistritöös rakendatud mängustamist e-õppes toetamaks õpihuvi kasvu.

Magistritöö raames viidi läbi tegevusuuring, mis koosnes kaheksast etapist algas mänguelementide kasutamisega sisekoolitusel kuni mänguelementidega e-kursuse evalveerimise ning analüüsiga (Õitspuu, 2016).

* * *

Link lähteülesandele